experience

14 รายการ
รู้จักกับสัตว์ภายในฟาร์ม ความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของสัตว์ วิธีการเลี้ยงดู ดูแลสัตว์
เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิธีการปลูกพืช ฤดูกาลของพืชต่างๆ เรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่ดี
เรียนรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาด อุปกรณ์การทำความสะอาด วิธีการทำความสะอาดที่ถูก รวดเร็ว
เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะนิสัยที่ดีและไม่ดี มารยาทและการอยู่ร่วมกับสังคม การดำรงชีวิต การเอาตัวรอด
เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของเด็ก นักเรียน และลูกที่ดี สิ่งที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ
หน้าที่และการประพฤติตน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์