A B O U T  U S

O O N   A C A D E M Y

- เ ร า ใ ห้ ด้ ว ย หั ว ใ จ -

Oon Academy เรามอบโอกาสให้แก่เด็กด้อยโอกาส ได้รับความรู้ ประสบการณ์ เราอยากมอบโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ เพราะเด็กทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกันไป บางคนมีโอกาสได้เรียนสูง ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ โตขึ้นมีงานทำ มีอนาคตที่ดี แต่กลับกัน เด็กบางกลุ่มยังขาดโอกาสที่จะได้รับการเรียนรู้ ทำให้เกิดความลำบากในการดำรงชีวิต เรามองเห็นถึงปัญหานี้ แล้วกลับมาคิดดูว่า เขาจะมีความเป็นอยู่แบบนี้ตลอดไปได้อย่างไร เขาต้องลำบากมากแน่ๆ ถ้าพอมีอะไรที่เราสามารถช่วยได้ เราก็อยากจะช่วยเหลือพวกเขา คิดแบบนั้นแล้วเราจึงหาหนทางที่จะสร้างโอกาสให้เด็กๆ พอดีกับที่มีดัชฟาร์ม เราก็พอมีรายได้บ้าง เราจึงริเริ่มสร้าง Oon Academy ขึ้น โดยนำรายได้จากการขายบัตรเข้าชมดัชฟาร์มมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เราจะสร้าง Oon Academy ศูนย์การเรียนรู้ใน Oon IT Valley ขึ้น เพื่อมอบโอกาสให้กับเด็กๆ เราคาดหวังว่าเด็กๆจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ได้เรียนรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ไม่มากก็น้อย

" เด็กๆ ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ ได้อนาคตที่ดี

ส่วนเรา ได้ความสุขใจก็เพียงพอแล้ว "

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์