C O U R S E

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ ห ม่  เ ป ลี่ ย น ชี วิ ต ใ ห้ ดี ขึ้ น

นอกจากจะมีฟุตบอลแล้ว Oon Academy เรายังมีการเรียนการสอนด้าน การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอีกด้วยนะ แบ่งออกเป็น 5 คอร์ส ด้วยกัน จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะ ไปดูกัน

COURSE

บทความกำหนดเอง

เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะนิสัยที่ดีและไม่ดี มารยาทและการอยู่ร่วมกับสังคม การดำรงชีวิต การเอาตัวรอด
เรียนรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาด อุปกรณ์การทำความสะอาด วิธีการทำความสะอาดที่ถูก รวดเร็ว
เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิธีการปลูกพืช ฤดูกาลของพืชต่างๆ เรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่ดี
รู้จักกับสัตว์ภายในฟาร์ม ความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของสัตว์ วิธีการเลี้ยงดู ดูแลสัตว์
เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของเด็ก นักเรียน และลูกที่ดี สิ่งที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์