Oonacademy-Experience

OON ACADEMY

new experience. Change your life for the better.

เปิดโอกาส สำหรับเด็กที่ด้อยโอกาสและเด็กที่ใผ่รู้ ใผ่เรียน อยากมีประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ที่นี่ Oon Academy @ Oon IT Valley

Oon Academy เราสร้างโอกาส เพื่อเด็กด้อยโอกาส เปิดโลกทัศน์ใหม่แห่งการเรียนรู้ ที่เน้นให้เด็กเรียนรู้กับธรรมชาติ วิถีความเป็นอยู่ รู้จักการใช้ชีวิตแบบวิถีพอเพียง สร้างประสบการณ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 

COURSE

เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิธีการปลูกพืช ฤดูกาลของพืชต่างๆ เรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่ดี
รู้จักกับสัตว์ภายในฟาร์ม ความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของสัตว์ วิธีการเลี้ยงดู ดูแลสัตว์
เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของเด็ก นักเรียน และลูกที่ดี สิ่งที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์